ផែនការនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន OasistLife Cambodia CO.,LTD

ថ្ងៃ

ពេលវេលា

ចំនួនអ្នកចូលរួម

ទីកន្លែ

មាតិការ

សៅរិ៍

 

ព្រឹក

10:00-11:00AM

03 នាក់

The Museum Café

 

  • ដំណើរទៅរកភាពជោគជ័យ និងការកែប្រែគុណភាពជីវិត 

  • ឪកាសការងារ និងការរកប្រាក់ចំណូលជាមួយក្រុមហ៊ុន OASIST ដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នា។

  • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលលោកអ្នកទទួលបានជាមួយក្រុមហ៊ុន OASIST

  • ការបង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន OASIST

  • ការផ្តាច់ជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចូលរួម

11:00-12:00AM

03 នាក់

រសៀល

 2:00-3:00PM

03 នាក់

3:50-4:30PM

03 នាក់

5:00-6:00PM

03 នាក់

អាទិត្យ

ព្រឹក

9:00-10:00AM

03 នាក់

Amazing lies Cafe

10:30-11:30AM

03 នាក់

រសៀល

 2:00-3:00PM

03 នាក់

3:50-4:30PM

03 នាក់

 

សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក OASIST ថ្ងៃទី​​២៩ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅភោជនីដ្ឋាន អ័រគីដេរ ភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើនៅសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម!

លោក លាភ ដាំ

ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

ក្រុមហ៊ុន OasistLife (Cambodia)CO., LTD

Tel :085 718 696, 012945605, 016 820 386

Email: dam.leap@gmail.com