ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំរីករាយដែលអ្នករក្សានៅទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អ។ ខាងក្រោមនេះជា

អាស័យដ្ឋាននិងរបស់ក្រុមលេខទូរស័ព្ទរបស់ហ៊ុនយើងខ្ញុំ។​

OasistLife Cambodia Limited

71E0, Street 6, Stung Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

ក្រុមហ៊ុន OasistLife Cambodia Limited

អាសយដ្ឋានៈ​ផ្ទះលេខ​៧១​E0, ផ្លូវ៦ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ​

Tel: 085 718 696, 012 945 605

Email: cambodia@oasistlife.com

OasistLife (Singapore):

Address: Block 1001, Jalan Bukit Merah, 07-10,

Singapore 159455

Email: international-sale@oasistlife.com